Wszystko w magazynie - natychmiastowa wysyłka!

Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Spółka JKS seeds s. r. o., z siedzibą Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 04205782, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Ústí nad Labem pod sygn. C 35930

zajmująca się sprzedażą za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://www.weedshop.pl.

 

 • DANE KONTAKTOWE

 

  1. Operator sklepu internetowego:

JKS seeds s.r.o.

Siedziba: Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, Republika Czeska

IČO (REGON): 04205782

DIČ (NIP): CZ04205782

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Ústí nad Labem pod nr sygn. C 35930

(zwani dalej „Sprzedającym” lub „nami”)

E-mail: info@weedshop.pl

 1. Reklamacje i zwroty:

Adresy do składania reklamacji i zwrotów można wybrać spośród następujących opcji:

 1. Osobiście w dowolnym oddziale firmy Packeta, w godzinach pracy oddziału, używając kodu 95194105. Ten środek transportu odbywa się na nasz koszt.
 2. Dostawa na adres JKS seeds s.r.o., Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, Republika Czeska. Ten sposób transportu odbywa się na koszt klienta.

 

 • ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW

 

   1. Wybór prawa. Niniejsze Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) Sprzedawcy regulują, zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny Republiki Czeskiej (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „Umową kupna”) zawartej między nami a konsumentami lub przedsiębiorcami (zwanymi dalej „Klientem” lub „Tobą”) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem https://www.weedshop.pl.
   2. Element międzynarodowy. W przypadku wystąpienia elementu międzynarodowego zgadzamy się, że stosunek prawny między nami będzie podlegał prawu Republiki Czeskiej, w szczególności Kodeksowi Cywilnemu. Taki wybór prawa, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (dalej „Rzym I”), nie może jednak pozbawiać będącego klientem ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rzym I.
   3. Sklep internetowy. Sklep internetowy jest prowadzony przez nas na stronie internetowej znajdującej się pod następującym adresem internetowym https://www.weedshop.pl. (zwana dalej „stroną internetową”).
   4. Kto jest uważany za konsumenta. Za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną, która zawiera z Sprzedawcą umowę kupna lub w inny sposób zawiera z nami transakcje prawne poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem niezależnego wykonywania swojego zawodu (zwaną dalej „konsumentem“).
   5. Kto jest uważany za przedsiębiorcę. Za przedsiębiorcę uważa się każdą osobę fizyczną lub prawną (np. spółkę, spółdzielnię, instytut), która prowadzi działalność zarobkową niezależnie, na własny rachunek i odpowiedzialność, na podstawie licencji handlowej lub w inny sposób, z zamiarem regularnego prowadzenia tej działalności w celu osiągnięcia zysku (zwaną dalej „działalnością przedsiębiorczą“). Osoba ta zawiera z nami umowę kupna lub w inny sposób zawiera z nami transakcje prawne w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zwanej dalej „przedsiębiorcą“). Kierujemy się zasadą, że postanowienia niniejszych OWH dotyczące przedsiębiorców mają zastosowanie do klienta, który poda swój numer identyfikacyjny lub numer VAT.
   6. Znajomość i akceptacja OWH. Wysyłając zamówienie (przycisk "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE") użytkownik potwierdza, że przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży na podstawie niniejszych OWH zapoznał się z OWH, w tym z informacją dla klientów, oraz że wyraźnie zgadza się z nimi w wersji obowiązującej i skutecznej w chwili dokonywania tego potwierdzenia.
   7. Ograniczenia wiekowe. Klikając przycisk „Zgadzam się” przy pierwszym otwarciu naszej witryny, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat. Zakup wyrobów tytoniowych jest zabroniony dla osób poniżej 18 roku życia. Przed złożeniem i realizacją zamówienia zawierającego wyroby tytoniowe oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Przewoźnik ma prawo sprawdzić wiek klienta przy odbiorze towaru. Jeżeli klient nie podda się tej kontroli, wyrób tytoniowy nie zostanie mu wydany i nastąpi automatyczne odstąpienie od umowy kupna przez sprzedawcę.

 

 • INFORMACJA DLA KLIENTÓW PRZED ZAWARCIEM UMOWY ZAKUPU

 

   1. Upoważnienia i organy kontrolne Sprzedającego. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę koncesji handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadzoruje m.in. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie konsumentów w określonym zakresie.
   2. Ilustracyjny charakter zdjęć towarów. Wszystkie zdjęcia i prezentacje towarów na stronie internetowej służą wyłącznie celom ilustracyjnym.
   3. Towary, cena, koszt. Towary oferowane przez nas na stronie internetowej oraz opis ich głównych cech jest dostępny przy poszczególnych towarach. Ceny zawierają podatek VAT oraz opłaty ustawowe. Kwota kosztów wysyłki oraz cena za specjalny rodzaj opakowania nie są wliczone w cenę. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z zasobów telekomunikacyjnych.
   4. Opcje płatności i transportu. Szczegółowe warunki dotyczące sposobów płatności i opcji transportu są opisane bardziej szczegółowo podczas składania zamówienia, a także w punktach 7 i 9 niniejszych OWH. Dostarczymy Twoje towary za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Ciebie z oferowanych przez nas opcji lub możesz wybrać odbiór osobisty z oferowanych przez nas opcji.
   5. Wiążący charakter zamówienia. Składając zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE” w naszym sklepie internetowym, klient składa wiążące zamówienie, które zobowiązuje go do zapłaty. Klient ma możliwość sprawdzenia i poprawienia lub zmiany swojego zamówienia przed wysłaniem zamówienia, co zostało szczegółowo opisane w punkcie 6 niniejszych OWH.
   6. Prawa Klienta z tytułu wadliwego wykonania umowy. Uprawnienia klienta z tytułu usunięcia wadliwego wykonania umowy lub rękojmi oraz warunki ich wykonywania zostały opisane w punkcie 11 niniejszych OWH lub w dokumencie procedura reklamacyjna.

 

 • INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW PRZED ZAWARCIEM UMOWY ZAKUPU

 

  1. Prawo do odstąpienia od umowy kupna. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyn (chyba że ustalono inaczej) w terminie 14 dni, który rozpoczyna się najpóźniej:
   1. w przypadku umowy sprzedaży - od daty otrzymania towarów; lub 
   2. w przypadku umowy kupna z dostawą w kilku częściach - od daty przyjęcia ostatniej dostawy towarów; lub
   3. w przypadku umowy sprzedaży podlegającej regularnym powtarzającym się dostawom towarów - od daty przyjęcia pierwszej dostawy towarów; 

przy założeniu, że konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna nawet przed upływem czasu określonego w artykułach od 4.1.1 do 4.1.3 poprzez poinformowanie nas o zamiarze odstąpienia od umowy kupna poprzez wypełnienie i wysłanie formularz odstąpienia od umowy (najlepiej razem ze zwracanym towarem) lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres  info@weedshop.pl.

 1. Gdy nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od następujących umów:
  1. na dostawę towaru, który został zmodyfikowany lub stworzony na życzenie klienta lub dla jego osoby;
  2. na dostawę towaru, którego cena zależy od niezależnych od naszej woli wahań na rynkach finansowych, które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  3. na dostawę towaru łatwo psującego się oraz towaru, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem lub towarami;
  4. o dostarczenie towaru w zamkniętym opakowaniu, który Klient wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu, co dotyczy również nagrań audio lub wideo oraz programów komputerowych, jeżeli Klient naruszył oryginalne opakowanie;
  5. o transporcie, w określonym terminie lub w określonej godzinie.
 2. Obowiązki konsumenta przy odstąpieniu od umowy kupna. Jeżeli konsument odstąpi od umowy kupna, jest on zobowiązany do odesłania nam towarów nabytych na podstawie umowy kupna, od której odstąpił, w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna. Klient jest zobowiązany odesłać lub zwrócić towar kompletny, tzn. zawierający wszystkie dostarczone akcesoria, całą dokumentację, czysty, nieuszkodzony i najlepiej w oryginalnym opakowaniu, w takim stanie i o takiej wartości, w jakiej został otrzymany. 
 3. Zwrot towaru za pośrednictwem oddziału Packeta. Towar można zwrócić do nas za pośrednictwem oddziału Packeta, podając kod 95194105. Etykieta na przesyłkę zostanie wydrukowana bezpośrednio w oddziale Packeta. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z tej metody zwrotu towarów w momencie odstąpienia od umowy kupna, wówczas sam ponosisz koszty zwrotu towarów.
 4. Zwrot towaru poprzez wysłanie na adres firmy. Towar można wysłać na adres: JKS seeds s.r.o., Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, Republika Czeska Ten sposób transportu odbywa się na koszt klienta. 
 5. Zmniejszenie wartości towaru. W przypadku odstąpienia od umowy kupna ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru lub zwracanych towarów, które nastąpiło w wyniku obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i właściwościami towarów. W przypadku zwrotu uszkodzonych lub niekompletnych towarów nasze roszczenie o odszkodowanie zostanie potrącone z ceny zakupu, której zwrotu się domagasz. Zawsze oceniamy konkretny przypadek w celu określenia poziomu uszkodzenia, amortyzacji towarów i ustalenia odpowiedniej obniżonej wartości. Poinformujemy Cię o tych krokach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 6. Zwrot ceny zakupu. W przypadku odstąpienia od umowy kupna w okresie odstąpienia od umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrotu klientowi wszystkich pieniędzy, w tym kosztów transportu towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu przez nas rodzajowi transportu, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna. Zwracamy uwagę, że jesteśmy uprawnieni do zwrotu pieniędzy dopiero po otrzymaniu od Ciebie zwróconych towarów. 
 7. Skargi. Pozasądowe rozpatrywanie skarg klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej  info@weedshop.pl.
 8. Pozasądowe rozwiązywanie sporów. Organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna po bezskutecznym rozstrzygnięciu sporu między nami a Klientem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel.: +48225560332, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl. .Do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a klientem w ramach umowy kupna można wykorzystać platformę internetowego rozstrzygania sporów znajdującą się pod adresem http://www.polubowne.uokik.gov.pl/.
 9. Inspekcje. Spory między konsumentami a sprzedawcami mogą być również rozstrzygane przez Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, których dane kontaktowe można znaleźć pod tym linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 10. Europejskie Centrum Konsumenckie. Europejskie Centrum Konsumenckie, z siedzibą Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, adres internetowy www.konsument.gov.pl jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.
 11. Fałszywe lub niekompletne recenzje. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania opinii klientów, które są nieprawdziwe, zawierają nieodpowiednie sformułowania i/lub nie są związane z zakupionym towarem.

 

 • KONTO UŻYTKOWNIKA I INNE WARUNKI KONIECZNE DO PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

 

   1. Rejestracja. Na podstawie rejestracji klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i wybranego bezpiecznego hasła, dokonanej na stronie internetowej sklepu, klient uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Można również zarejestrować się za pomocą konta na Facebooku lub Gmailu. Użytkownik potwierdza, że zgadza się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz że przeczytał i zrozumiał zasady przetwarzania danych osobowych.
   2. Funkcje konta użytkownika. Klient może zamawiać towary za pomocą interfejsu użytkownika, śledzić historię i szczegóły swoich zamówień (zwanego dalej”kontem użytkownika”). 
   3. Obowiązek podawania prawdziwych i prawidłowych informacji. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towarów klient jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez klienta w koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towarów są uznawane przez sprzedawcę za prawidłowe.
   4. Bezpieczeństwo konta użytkownika. Dostęp do konta użytkownika musi być zabezpieczony nazwą użytkownika i silnym hasłem. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika. Klient nie ma prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika. 
   5. Możliwość usunięcia konta użytkownika, gdy nie jest ono używane. Możemy usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli klient nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok lub jeśli klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna, zmienionej niniejszymi OWH.
   6. Niezbędna konserwacja. Klient przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w przypadku koniecznej konserwacji.

 

 • ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY KUPNA

 

   1. Ceny towaru. Ceny produktów obowiązują tak długo, dopóki są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Nie ogranicza to naszej zdolności do zawierania umów kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
   2. Składniki ceny zakupu. Wraz z ceną zakupu Klient zobowiązany jest również do pokrycia wszelkich kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości, a także wszelkich opłat związanych z wybranym sposobem płatności. O ile nie wskazano inaczej, cena zakupu zawiera również koszty związane z dostawą towaru. Przed wiążącą realizacją zamówienia klient zostanie poinformowany o ostatecznej cenie, która obejmuje koszt opakowania i wysyłki.
   3. Koszty pakowania i wysyłki. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów. Wysokość kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów zależy głównie od wybranego przewoźnika.
   4. Proces zamówienia. Aby zamówić towar, klient wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu (wkłada towar „do koszyka”, wybiera sposób zapłaty ceny zakupu towaru, podaje adres dostawy i inne niezbędne dane kontaktowe, wybiera żądany sposób dostawy zamówionego towaru oraz uzyskuje informacje o kosztach związanych z dostawą lub wybranym opakowaniem towaru). Jest to wiążące zamówienie towaru wymagające zapłaty (zwane dalej „zamówieniem”). Składając zamówienie, klient potwierdza, że zgadza się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi i zapoznał się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.
   5. Finalizacja zamówienia. Przed realizacją zamówienia Klient ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrywania i korygowania przez Klienta błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Zamówienie wysyłamy klikając w przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”, przez co proces zamawiania zostaje zakończony. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że użyto ewidentnie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, możemy odmówić realizacji zamówienia, o czym użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody spowodowane celowo fałszywymi lub błędnymi informacjami.
   6. Cechy towaru. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z charakterystyką, rodzajem i zalecanym sposobem użytkowania towaru przed złożeniem zamówienia. Składając zamówienie, klient potwierdza, że zapoznał się z tymi informacjami i rozumie ich treść.
   7. Dodatkowe potwierdzenie zamówienia. Sprzedawca ma prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić klienta o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), a także ma prawo poprosić klienta o określenie prawidłowości wyboru rozmiaru towarów.
   8. Moment zawarcia umowy kupna i potwierdzenia zamówienia. Klient, który zrealizuje zamówienie, otrzyma od nas automatyczne potwierdzenie, że zamówienie zostało dostarczone na adres e-mail klienta podany w zamówieniu lub w innym naszym formularzu (zwanym dalej „Adresem e-mail klienta”). Zawarcie umowy kupna następuje w momencie naciśnięcia przycisku „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE", klient jest o tym informowany w potwierdzeniu zamówienia.
   9. Obowiązki sprzedającego i kupującego. Zawierając umowę kupna, zobowiązujemy się przekazać Ci zakupiony towar i umożliwić Ci nabycie prawa własności do niego, a Ty zobowiązujesz się przyjąć towar i zapłacić nam cenę za towar.
   10. Kopia OWH i formularz odstąpienia od umowy. Klient otrzyma na swój adres e-mail kopię zawartej umowy kupna, zgodnie z obowiązującymi OWH. Klient otrzyma również formularz odstąpienia od umowy kupna.
   11. Środki komunikacji na odległość. Klient wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty poniesione przez klienta podczas korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi klient i nie różnią się one od stawki podstawowej.

 

 • CENA TOWARU I METODY PŁATNOŚCI

 

  1. Cena. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. 
  2. Sposób płatności. Możesz zapłacić nam cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna:
 1. za pomocą przelewu bankowego, 
 2. kartą kredytową online,
 3. za pobraniem.

Klient wybiera sposób płatności za towary w trakcie procesu składania zamówienia.

 1. Rejestracja sprzedaży. Nasz obowiązek wydawania paragonu klientowi i rejestrowania otrzymanej sprzedaży w urzędzie skarbowym online został zawieszony i zostanie zniesiony z dniem 1 stycznia 2023 r. 
 2. Zaliczka na poczet ceny towaru. Możemy zażądać od klienta wpłacenia kaucji lub innej podobnej płatności.
 3. Rabaty od ceny towaru. Zniżek na ceny towarów udzielanych przez nas klientom nie można łączyć ze sobą.
 4. Nierealistyczna cena towarów. W przypadku podania nierealistycznej ceny, np. 0 PLN, lub podania ceny wysoce nierynkowej, przy czym za cenę nierynkową uważa się cenę niższą od naszej ceny zakupu, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tej pozycji z zamówienia. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na adres e-mail klienta.
 5. Forma faktury. Wyrażamy zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail klienta podany w zamówieniu.

 

 • ZASTRZEŻENIE TYTUŁU PRAWNEGO

 

   1. Pełna zapłata ceny zakupu. Zastrzegamy sobie prawo własności towarów dla naszych klientów do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu zgodnie z odpowiednią umową kupna.
   2. Zastrzeżenie wobec klientów biznesowych. W przypadku klientów biznesowych zachowujemy prawo własności towarów do momentu uregulowania wszystkich należności wobec klienta. Klient jest zobowiązany do obchodzenia się z towarami objętymi zastrzeżeniem własności z należytą starannością i do odpowiedniego ubezpieczenia ich na własny koszt od szkód o wartości nowego towaru.

 

 • DOSTAWA TOWARU, SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ ORAZ MOŻLIWE USZKODZENIA SPOWODOWANE TRANSPORTEM TOWARU

 

   1. Wysyłka, odbiór osobisty. Zgodnie z wyborem klienta, towary są wysyłane do klienta za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez klienta podczas składania zamówienia spośród oferowanych przez nas opcji.
   2. Czas dostawy. Jeżeli towar jest dostępny w magazynie, zobowiązujemy się do dostarczenia go w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Może się zdarzyć, że produkty oznaczone jako "w magazynie" zostaną wyprzedane w krótkim czasie. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której towar zostanie wyczerpany, a my nie będziemy w stanie dostarczyć zamówionych przez Ciebie towarów w określonym czasie, skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. Niezależnie od czasu dostawy, zawsze staramy się przygotować i dostarczyć zamówienie do klienta tak szybko, jak to możliwe.
   3. Odbiór towaru. Gdy towary są przewożone przez nas do klienta, towary są dostarczane w momencie, gdy przewoźnik przekazuje je klientowi w punkcie przekazania (zazwyczaj są to pierwsze drzwi/brama/brama w punkcie dostawy wskazanym przez klienta). Ryzyko uszkodzenia i przypadkowego pogorszenia jakości zakupionego towaru przechodzi na klienta w momencie przyjęcia towaru przez klienta. Jeżeli klient powinien był odebrać towar od przewoźnika, ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia zakupionego towaru przechodzi na klienta w momencie, w którym miał on prawo dysponować towarem, jednak nie wcześniej niż w podanym terminie dostawy. W przypadku osobistego odbioru towaru przez klienta, towar uważa się za dostarczony w momencie odbioru przez klienta lub inną osobę wskazaną przez klienta.
   4. Koszt specjalnego środka transportu. W przypadku, gdy sposób transportu jest organizowany na specjalne życzenie klienta, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu ponosi klient.
   5. Ponowne dostarczenie i związane z tym koszty. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.
   6. Szkody, jakie może ponieść sprzedawca z powodu nieodebrania towaru. Jeżeli klient-konsument nie odbierze towaru w momencie dostarczenia go przez przewoźnika, towar zostanie następnie zwrócony Sprzedawcy, a jednocześnie klient-konsument nie odstąpi od umowy kupna w ciągu 14 dni od bezskutecznej dostawy towaru, Sprzedawca ma prawo żądać od klienta zwrotu kosztów naliczonych przez przewoźnika za dostarczenie towaru z powrotem do Sprzedawcy. Koszt ten stanowi szkodę sprzedawcy, która została spowodowana naruszeniem zobowiązań prawnych klienta w rozumieniu artykułu § 2913 Kodeksu cywilnego. Sprzedający ma również prawo do naliczenia opłaty magazynowej w wysokości 40 PLN oraz do odstąpienia od umowy kupna.
   7. Nieprzejęcie towaru w stosunku do przedsiębiorcy. Jeżeli klient biznesowy nie odbierze towaru w momencie dostarczenia go przez przewoźnika, a następnie towar zostanie zwrócony do nas jako sprzedawcy, mamy prawo żądać od klienta biznesowego zwrotu kosztów naliczonych przez przewoźnika za dostarczenie towaru z powrotem na nasz adres. Koszt ten stanowi szkodę sprzedawcy, która została spowodowana naruszeniem obowiązków prawnych klienta przedsiębiorcy w rozumieniu § 2913 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Sprzedający ma również prawo do naliczenia opłaty magazynowej w wysokości 40 PLN za przechowywanie towaru oraz ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.
   8. Możliwość kompensacji roszczeń. Jesteśmy uprawnieni do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę kosztów przechowywania towaru oraz roszczenia o odszkodowanie za szkody z tytułu naruszenia zobowiązań prawnych klienta wynikających z niniejszej części OWH z roszczeniem klienta o zwrot ceny zakupu zgodnie z § 2913 Kodeksu cywilnego.
   9. Obowiązki klienta po otrzymaniu towaru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy jego odbiorze i upewnienia się co do jego właściwości (w szczególności, czy otrzymał właściwy rodzaj towaru, czy towar ma uzgodnioną jakość, czy towar w opakowaniu zawiera wszystko, co zgodnie z instrukcją powinien zawierać). W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika, klient jest zobowiązany w ogóle nie przyjmować takiej przesyłki od przewoźnika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez przewoźnika lub opóźnienia w dostawie towarów, niezależnie od przyczyny opóźnienia.
   10. Uprawnienia z tytułu wad. Prawa Klienta w przypadku korzystania z uprawnień z tytułu do usunięcia wad reguluje nasza Procedura Reklamacyjna oraz odpowiednie przepisy prawa czeskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

 

   1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania towarów. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy kupna jest uregulowane w części 4 niniejszych OWH.
   2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentom. Klienci biznesowi mają prawo do odstąpienia od umowy kupna w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy. Klient biznesowy nie ma prawa do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru; prawo to przysługuje wyłącznie konsumentowi. Pod warunkiem, że klient biznesowy zwróci nam towar i jeżeli nie jest to roszczenie z tytułu wad zgodnie z Kodeksem Cywilnym, będziemy uprawnieni do obciążenia klienta biznesowego kosztami składowania tego towaru zgodnie z punktami 9.7 i 9.8 niniejszych OWH, a także wezwiemy go do odebrania towaru.
   3. Procedura w przypadku wyprzedania zapasów. Mamy prawo odstąpić od umowy kupna z powodu braku towaru lub niedostępności zamówionego towaru. Ponadto możemy odstąpić od umowy kupna, w szczególności jeżeli klient nie zapłacił ceny kupna w sposób prawidłowy i terminowy lub odmówił przyjęcia towaru.
   4. Prezent. Jeżeli wraz z towarem klient otrzymuje prezent, umowa prezentowa między nami a klientem zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że jeżeli klient lub my odstąpimy od umowy kupna, umowa prezentowa w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a klient jest zobowiązany zwrócić nam prezent wraz z towarem.

 

 • PRAWA WYNIKAJĄCE Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

   1. Odniesienie do kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 Kodeksu Cywilnego).
   2. Odniesienie do procedury reklamacyjnej. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z naszą odpowiedzialnością za wady towarów są określone w naszej procedurze reklamacyjnej.

 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

   1. Zasady przetwarzania danych osobowych. Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zasady wysyłania informacji handlowych są uregulowane w dokumencie zasady przetwarzania danych osobowych.
   2. Wiadomości handlowe. Na adres e-mail klienta wysyłamy informacje handlowe do klientów oferujące powiązane towary lub usługi (informacje handlowe do klientów). Adres e-mail stanowi dane osobowe i jest przetwarzany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przesyłania informacji handlowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby promować nasze podobne produkty i usługi. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych. 
   3. Cookies. Używamy tak zwanych plików cookie, które mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym (za zgodą lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów). Klienci mogą ustawić swoje preferencje bezpośrednio na naszej stronie internetowej, gdzie można znaleźć informacje o używaniu plików cookie.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE, W TYM PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

 

  1. Zobowiązanie do przestrzegania praw konsumentów. W przypadku niezamierzonej sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych OWH a przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony konsumentów, pierwszeństwo mają te przepisy, a Sprzedawca zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
  2. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia OWH. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWH jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza obowiązywania pozostałych postanowień.
  3. Wyłączenie Konwencji Wiedeńskiej. Strony postanawiają wyraźnie wyłączyć stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów lub Konwencja wiedeńska), zgodnie z artykułem 6 niniejszej Konwencji.
  4. Spory i jurysdykcja. Strony zgadzają się również, że sądy Republiki Czeskiej, wyznaczone miejscowo zgodnie z naszą siedzibą, będą zawsze właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy Zakupu, w których występuje element międzynarodowy. Postanowienie to nie wpływa na prawa klientów wynikające z przepisów szczególnych. Językiem umowy jest język czeski.
  5. Archiwizacja umowy kupna. Umowa kupna zmieniona przez OWH jest przez nas archiwizowana w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich.
  6. Formularz odstąpienia od umowy kupna. Integralną częścią niniejszych OWH jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna.
  7. Jeżeli wynegocjujemy inne warunki umowy kupna. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy kupna. Postanowienia odbiegające od OWH mogą być przedmiotem negocjacji w umowie kupna. Wszelkie odmienne postanowienia Umowy kupna będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.
  8. Konieczność akceptacji OWH dla zawarcia umowy kupna. Akceptacja niniejszych OWH jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia przez klienta. 
  9. Ważność OWH. Niniejsze OWH obowiązują od 1. 6. 2022 i anulują poprzednie warunki.